algemene verkoopsvoorwaarden

1. Algemene bepalingen

Bij afwezigheid van een speciale schriftelijke overeenkomst, en alleen in de mate van de daarin beschreven uitzondering, worden alle leveringen aanbiedingen en overeenkomsten uitgevoerd volgens de hierna gemelde voorwaarden; de koper erkent uitdrukkelijk en voorafgaandelijk aan de overeenkomst kennis genomen te hebben van deze voorwaarden en ermee in te stemmen. De algemene voorwaarden op de stukken van de koper zijn aan de verkoper niet tegenstelbaar.

2. Aanbiedingen en bestellingen

Alle overeenkomsten en bestellingen gebeuren volgens de geldende verkoopprijzen behoudens bijzondere aanbiedingen dewelke slechts gelden mits uitdrukkelijke en schriftelijk voorafgaandelijk bevestigd door de verkoper. Offertes van de verkoper gelden slechts voor de duur van één maand, behoudens vermelding van een afwijkende termijn. Voor zover evenwel, in de periode tussen offertes en aanvaarding, de prijzen van één of meerdere onderdelen door de leverancier van de verkoper zouden worden verhoogd, is de verkoper niet meer gehouden door de prijzen in de offerte, en kan naar keuze en zonder vergoedingen, hetzij de offerte worden geannuleerd hetzij in verhouding tot de prijsstijgingen van de materialen worden aangepast. De verkoper houdt zich het recht voor de bestelde goederen in samenstelling en materiaalgebruik te wijzigen teneinde nuttige verbeteringen aan te brengen. De klant verbindt zich ertoe bij de bestellingen alle noodzakelijke informatie ter uitvoering der werken of levering der goederen te verlenen, bij gebreke waaraan hij zich niet kan beroepen op gebreken dewelke zouden voortspruiten uit het niet verstrekken van deze informatie. Al onze prijzen zijn exclusief BTW, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding. Wanneer een prijsofferte ondertekend wordt door de koper, wordt een volledige en rechtsgeldige overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen inclusief aanvaarding van huidige voorwaarden. Pas na deze ondertekening en in voorkomend geval na betaling van een voorschot dient de verkoper tot uitvoering van de offerte over te gaan.

3. Leveringstermijnen

Onze aanbiedingen worden gedaan zonder verbintenis wat de leverings- en uitvoeringsdata betreft, die steeds bij benadering worden opgegeven.

4. Betalingsvoorwaarden en eigendomsvoorbehoud

Onze facturen zijn steeds betaalbaar in onze maatschappelijke zetel, netto, zonder korting, op 15 dagen na factuurdatum, behoudens anders overeengekomen in de bijzondere voorwaarden. Iedere factuur die onbetaald blijft op de vastgestelde vervaldag wordt, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, vermeerderd met een intrest van 12% per jaar tot volledige betaling. In geval van niet betaling van een factuur op de vervaldag, wordt het bedrag na ingebrekestelling vermeerderd met 15% met een minimum van € 100, als forfaitaire schadevergoeding. Zolang de geleverde goederen niet volledig betaald zijn, blijven zij eigendom van de verkoper. De risico’s, die de goederen kunnen lopen, vallen evenwel ten laste van de koper zodra deze ter zijnen beschikking worden gesteld. In het geval van software laat dit de eigenaar, zijnde FITdoc bvba, toe om de toegang tot de software te ontzeggen.

5. Software

Onverminderd alle andere bepalingen, hetzij algemene, hetzij bijzondere, gelden de hier navolgende voorwaarden terzake van levering van software, voor zover zij van de voormelde voorwaarden afwijken. Software door de verkoper ontwikkeld geniet een waarborgperiode van 3 maanden, binnen welke periode gebeurlijke programmatiefouten, met uitsluiting van fouten in analyse of in prestaties ten gevolge van een specifiek aanvullend verzoek door de klant, door de verkoper gratis worden hersteld. Buiten de voormelde periode worden de herstellings- of verbeteringskosten, zonder voorafgandelijke bijkomende overeenkomst, op basis van prijs in regie aangerekend. In geen enkel geval kan de verkoper aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van de inhoud (hetzij software zelf, hetzij gegevens) van de informatiedragers, zelfs indien dit verlies zich zou voordoen tijdens een interventie door de leverancier. De klant zal zelf zorgen voor de nodige back-ups teneinde ieder verlies aan informatie door herstelling te vermijden. De verkoper is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige schade of aanspraken ten gevolge van welk danig rechtmatig hetzij wederrechtelijk gebruik van de programma’s. De koper vrijwaart de verkoper op de meeste algemene wijze voor alle weldanige aanspraken en rechten van derden, hetzij op grond van licenties, octrooien of enige andere rechten voorspruitende rechtstreeks of onrechtstreeks uit het specifieke gebruik door de koper van de programma’s. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke toelating uitgaande van de verkoper is het aan de koper in elk geval verboden om de software door de verkoper ontwikkeld, hetzij door de leverancier van de verkoper, te dupliceren, noch voor eigen gebruik, noch voor gebruik door derden.

6. Betwistingen

Op al onze contracten leveringen en werken, is enkel het Belgisch recht van toepassing. Alle betwistingen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Kortrijk of het Vredegerecht van Kortrijk.

7. Gebruik als referentie

Behoudens uitdrukkelijks anders overeengekomen, behoudt FITdoc bvba zich het recht om de klant als referentie te gebruiken als bestaande klant naar eventuele prospecten toe.